Добро Пожаловать на Форум комнаты БАКИНСКАЯ_ВИКТОРИНА

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.Гезелханы

Сообщений 1 страница 20 из 20

1

Вот меня волнует такой вопрос, если в современном Азербайджане Гезелханы ?и знает кто нибудь их? Некоторых я знаю но ,эти только узкого круга

буду рада ответам

0

2

ALIAGA VAHID QEZELLERI
Əliağa Vahid - Qəzəllər

OLA

Şərab ola mən olam,bir də nazlı dilbər ola,
Bir özgə aləmi vardır,əgər müyəssər ola.

Səfayi-məçlisi-mey min behiştdən artıqdır,
Bir əldə gül tuta çanan,bir əldə sagər ola.

Olanda məst zülfün nigar.nəş'əsi var,
Ümumə zövg verə bəzmi-mey,müəttər ola.

Büsatı-badədə hal əhlinin fədası olum,
Şərabı qal ilə icməəgər peyəmbər ola.

Əsiri-zülfünəm, ey şux, gəl açıqlanma,
Əsirə hörmət edərlər, əgərci kafər ola.

Nə Leyli sən kimi olmuş, nə mən kimi Məçnun,
Nə karədir gəlib onlar bizə bərabər ola?

Görəndə, Vahid,üzün yarımın əsir könlüm,
Nə növ'i sakit olur od olsa, səməndər ola?!

0

3

ALIAGA VAHID QEZELLERI

OLSA

Ölməzdim əgər sən kimi bir dilbərim olsa,
Bir afəti-çan, şuxi-mələkmənzərim olsa.

Hər gun dolanıb başına qurbanin olardım,
Pərvanəsifət ucmağa balüərim olsa.

Mən də sevilərdim bütün aşiqlər icində,
Ahuləri Məçnun eləyən gözlərim olsa.

Kuyində mənə qoy nə bilir eyləsin əqyar,
Əlbəttə,çəzasın cəkər ALLAH kərim olsa.

Biganəyə mən bir belə minnətmi edərdim,
Könlüm kimi bir yari-vəfapərvərim olsa.

Vahid demərəm dərdimi mən başqa nigarə,
Yarım bilir eşgində nə dərdi-sərim olsa.

OLSA

Yar əgər mehri vəfanı düşünən yar olsa,
Qəm deyildir işin, aləm bizə əğyar olsa.

Əhli dil zöbqü səfanı ləbi-çanandan alır,
Zülmdür aşiqə çanani dilazar olsa.

Var nə qəm gözlərinin xəstəsinə yoxdur əlaç,
Ləblərin carəsin eylər, neçə bimar olsa.

Zülf xalin o mehri göz yaşım eylər rövşən,
Geçə aydınlıq olar, sabiti-səyyar olsa.

Yar əgər aşigə qəmxarılıq etməsə, nə qəm,
Qəm odur özgəyə məşuqəsi qəmxar olsa!

Gözlərin şövg ilə qan tökməyə cox rağibdir,
Məstdir, bunça xəta eyləməz hüşyar olsa.

Var ümidim mənə Vahid daha zülm eyləməyə,
Hali-zarımdan o mehparə xəbərdar olsa.

0

4

ALIAGA VAHID QEZELLERI

Ola bilməz

Xilqətdə sənin tək, gözəlim, can ola bilməz,
Əxlaqı gözəl, sevgili canan ola bilməz.

Fəxr eyləməsin öz gülünə bülbüli-şeyda,
Bir gül, hələ də sən kimi xəndan ola bilməz.

Minlərcə gözəllər yetirir gündə təbiət,
Amma, sənə bənzər gözəl insan ola bilməz.

Yüzlərcə əgər hüsnünə adəm ola heyran,
Bir kimsə mənim tək sənə heyran ola bilməz.

Sən tərbiyədə, hüsndə bir başqa gözəlsən,
Rəftarına, əxlaqına nöqsan ola bilməz.

Hürriyyətə, insanlığa layiq səni gördüm,
Hər kəs səni sevmişsə peşiman ola bilməz.

Öz aşiqinin naz ilə qan eyləmə könlün,
Hürriyyet olan yerdə könül qan ola bilməz.

Hər xoş görünən kimsəyə aldanma, heyifsən,
Hər xoş görünən kimsədə vicdan ola bilməz.

Bu hüsnlə çoxlar səni istər sevə, ey gül,
Vahid kimi eşqində qəzəlxan ola bilməz.

0

5

ALIAGA VAHID QEZELLERI

YALVARMA

Könül, vəfasız olan nazlı yarə yalvarma,
Nə e'tibar ona, bietibara yalvarma!

Darıxma yaxşı-yaman, ruzigarımız gələçək,
Bu beş gün ömrə görə, ruzigarə yalvarma!

Sənin də bir gün olar növbaharın, ey bülbül,
Xəzan çəfasına səbr eylə, xarə yalvarma!

Faqirə, açizə, məzlumə ehtiram eylə,
Əduya, qan icənə. zümkarə yalvarma!

Vətən yolunda ölüm mərd ücün səadətdir,
Həyat ücün fələki-kəçmədarə yalvarma!

Müxalif əhlinə baş əymə, səd də Mənsur ol,
<<Ənəlhaq>> üstə cəkilsən də darə yalvarma!

Məhəbbət əhlinə, Vahid, həmişə xidmət elə,
Nə taçidarə, nə bir şəhriyarə yalvarma!

0

6

ELI AGA VAHID

Gözəlim, gözlərinin söhbəti hər yanda olur,
Bu məlahətli baxışlar quzu, ceyranda olur.

Bir əlac et mənə, istəkli təbibim sənsən,
Aşiqin çarəsi öz sevdiyi cananda olur.

Bülbül istər gülü, tuti şəkəri, mən də səni,
Eşq sevdası bu üç aşiqi-nalanda olur.

Nə təbiət gurub ömründə, nə dünya yetirib,
O gözəllər ki, bizim Azərbaycanda olur.

Gül əgər bülbülü incitsə, "vəfasız" deməyin,
Qızların taqsiri olmaz, günah oğlanda olur!

Bu gözəllik ki, sənin var, gözəlim, insafən,
Nə mələkdə, nə pəridə, nə də bir insanda olur.

Mübtəla könlümə bilmirəm nə olub, hər gün itir,
Axtarırkən yenə ol zulfi- pərişənda olur.

Vahidin bəlli deyil məskəni pərvanə kimi,
Gah şəm`ə dolanır, gah da gülüstanda olur.

ELI AGA VAHID

Dindir məni hərdən, gözəlim, fürsət olanda,
Vəslin bizə bir an, nə olar, qismət olanda?

Bax, gör məni zülfün nə pərişanlığa saldı,
Bir gün açaram dərdimi cəmiyyət olanda.

Yüzlərcə cəfa etsən, unutmaz səni könlüm,
Fikirimdəsən, ey gül, yenə hər söhbət olanda.

Biganə əgər olmasa, tez vəslə yetərdik,
Kim xeyr görüb düşməni kəmfürsət olanda?

Zülfün ki, ruyunu, chox qorxuram ondan,
Aləm toxunar bir-birinə zülmət olanda.

Könlüm necə sənsiz, gözəlim, naləsiz olsun,
Bülübül dayanarmı gülünə həsrət olanda?

Vahid, hələ qarşında böyük bir gələcək var,
Dünya bizə ləzzət verəcək cənnət olanda!

0

7

ELI AGA VAHID

O qarə zülfün əlindən bəlalıdır könlüm,
Batıb qəmə, elə bil ki, əzalıdır könlüm.

Bu eşq aləminin bilmirəm nədir sirri,
Əsiri-eşq olalı laübalıdır könlüm.

Görəndə sevgilisini qönçə, gül kimi qızarır,
Əbədi bir qıza bənzər, həyalıdır könlüm.

Ölüncə çəkməz əlin nazənin nigarından,
Rəqibə hərgiz inanmaz, vəfalıdır könlüm.

Fələk o zülmü mənə etməyib, rəqib etdi,
Yazılsa dərdü qəmim, macəralıdır könlüm.

Şikəstə ney kimi yarından ayrılan gündən,
Həvayə həmdəm olub, san yaralıdır könlüm.

Mənim də dərdimi, Vahid, deməzsən ol şuxə,
Deyəndə qanə dönər, iddialıdır könlüm

0

8

Ali Ağa Vahid Şiirleri

Yanında dilberimin etibarım olmasa da
Yene qemin çekerem,qemküsarım olmasa da

Bedende yarı canım galmayıp,gedir yarım
Gerek dözem qem-i hicrane,yarım olmasa da

Günüm ki,tar olup o zülf elinden,ey tari
Terennüm eyle seni tari,tarım olmasa da

Üzü xeyali besimdir behişt-i kuyinde
Yüz il xeyalima gelmez baharın olmasa da

Lebinle mest gözün her düşende xatirime
Şerabe reğbetim artıp,xumarım olmasa da

Menim bir ahım ile şemler yanır geceler
Toxunma,şuley-i eşqem,şerarım olmasa da

Kemend-i zülfinle,Vahid,özüm şikar oldum
Menim o ahu bakışlı şikarım olmasa da

0

9

Qezeller

Her asiqin ki,sen kimin bir nazlı yari var
Fexr eylese bu aleme lap ihtiyari var

Her dem görende gül üzüvü shad olur könül
Güya çemende bülbülün ol lalezarı var

Sermest gözlerin gören asiq xeyal eder
Gülzar içinde nergise xumarı var

Çok baxma naz ile mene onsuz da dertliyem
Goy özge şüphelenmesin heç intizari var

Her asiqin ki könlünü canan esir edip
Vahid kimi ne xoş günü ne rüzigari var

Dil vermeseydim ol senem-i mehligaye men
Asude yerde düşmez idim min belaye men

Her şeb sitare tek tökerem esq dideden
Ta subh olunca bildirem halim ol aye men

Şayet ölem o mahruxun xaki rahini
Düştüm ayaklar altına manend-i saye men

Uydum kemend-i zülfüne bir ahu gözlünün
Saldım belali başımı yüzmin xetaye men

Sensiz günüm gararsın,eger gaşların görüp
Baxsam felekte gerdiş eden taze aye men

Biçare könlümü geri alsaydim,ölmerem
Zülfünü görende vermişem ol dilrubaya men

Mehparelerden axırı çektiğim çekmişem
Vahid inanmaram dexi her bivefaya men

Goyma gözelim kuyine eğyar dolansın
İnsaf mı gülzarı gelip xar dolansın?

Razı değilem özge ola merhem-i veslin
Gülzar-ı behiştin niye küffar dolansın?

Könlüm guşu daim dolanır şövg-i ruhunla
Elbette gerek kabe'ni zevvar dolansın

İkrah eleme gametine zülf dolaşsa
Serv üstüne bu resmdi şahmar dolansın

Rehm et günümü eyleme zülfün kimi gare
Goyma üzüne türrey-i terrar dolansın

Saldı meni peyveste gaşın fikrine zalim
Daim bele goy çerx-i cefakar dolansın

Mehmur gözün fikri edip alemi bixuş
Vahid nece bu zövk ile xuşyar dolansın

0

10

Akşamlar

Düşende türrey-i dilber xeyale axsamlar
Mehebbet ehli düşer min melale axsamlar

Şikeste bülbüle benzer bele ceken asiq
Gülünden ötrü eder ahu nale axsamlar

Günüzler asiqe ten etme ki gülüp danışır
Salar feragın onu gör ne hale axsamlar

Düşende zülfün üze,gaşların xeyale gelir
Batanda gün,bakar alem hilale axsamlar

Serabı yarsız içsen biraz da qem getirer
Gül üzlü yar ile ol hem piyale axsamlar

Bir özge lezzeti var asig ile mesuge
Reqipsiz yeteler ger vusale axsamlar

Müyesser olmasa gündüz sene şerap icmek
Unutma Vahid onu lamehale axsamlar

Sevgilim,bülbüle,olsaydi gülün imdadı
Bülbülün alemi ağlatmaz idi feryadı

Eşq sevdasına layigli degil her asiq
Derdü qem cekmeye ger olmasa istidadı

Gopsa yüzlerce bela qelbine tesir etmez
Her kimin esq ile möhkem gurulup bünyadı

Gör nece hüsnde meğrur idi Şirin özüne
Dağ daşı çapmaya mecbur eledi Ferhadı

Hanı reyhmetlik o Mecnun gedip dünyadan
Bizik indi o belalar çekenin övladı

Hüsn-i Leyla'nın da Mecnun özü örgetti bize
Ehl-i eşqin odur alem de böyük üstadı

Meni,Vahid,bu qeder sevgilim incitmez idi
Yere girsin görüm ey kaş qeribin adı

0

11

Senin gözelliyin ey gül bütün melahetdir
Bu hüsn sende iken en böyük seadettir

Reqibe gözlerinin mail olduğun bilirem
Men arifem bir işare mene kifayetdir

Gaşın,gözün,yerişin,kirpiğin,iki zülfün
Ne fitnedir bu yığıpsan,meger giyametdir?

Heyf ki gıymetini bilmedin,yanır üreyim
Gözel ki bilmedi öz gıymetin cinayetdir

Deyim ki gülme,danışma,reqibe naz etme
Nece deyim gözelim sende gülmek adetdir

Ne eyibi var,yene öz asiqinle gülsen eger
Gülürsen özgeler ile bu ki xeyanettir

Şikayet eyleme Vahid,hemişe sükr eyle
Dayanmışık helelik,can ki var,selametdir

Deme Mecuna deli,belke de Leyla delidir
Eşq olan yerde bütün agilü dana,delidir

Saldı Yusuf kimi öz sevgilisin zindane
Goydu rüsvaligi alemde Züleyxa, delidir

Eşq zincirinin iftadesi bir men degilem
Heves-i silsileyi eşq ile dünya delidir

Sarılır çiğnine gah boynuna gah gametine
Ejdahalar kimi ol zülfü çelipa delidir.

Bir vefasız gül üçün nalesi dünyanı tutur
Aşigin qelbi kimi bülbülü şeyda delidir

Birce şirin ile ferhada mezemmet yoktur
Vadiyi eşqde Varmiq deli Ezra delidir

El götürmez bu gara gözlülerin zülfünden
Her yeten zenneyleme Vahidi güya delidir

0

12

Deme Mecuna deli,belke de Leyla delidir
Eşq olan yerde bütün agilü dana,delidir

Saldı Yusuf kimi öz sevgilisin zindane
Goydu rüsvaligi alemde Züleyxa, delidir

Eşq zincirinin iftadesi bir men degilem
Heves-i silsileyi eşq ile dünya delidir

Sarılır çiğnine gah boynuna gah gametine
Ejdahalar kimi ol zülfü çelipa delidir.

Bir vefasız gül üçün nalesi dünyanı tutur
Aşigin qelbi kimi bülbülü şeyda delidir

Birce şirin ile ferhada mezemmet yoktur
Vadiyi eşqde Varmiq deli Ezra delidir

El götürmez bu gara gözlülerin zülfünden
Her yeten zenneyleme Vahidi güya delidir

dunyada bu kadar gozel ve anlamli bir siir varsa bana birisi soulesin..herkese selam

0

13

DELI CEYRAN(ELİ AĞA VAHİD)
Gozelim aşigini salma nezerden
Hesretinden olorom gel bize herden
Sene çoxdan vorolob bu deli konlom
Neyleyimki,xeberin yoxdo xeberden
Gelmene naz eleme,ay delı ceyran
O gara gozlerine olmoşam heyran
* * * *
Bir donub baxmagiyle canımı aldin
Meni mecnon eyleyib şollere saldin
Men inandım sene ,oz konlomo verdim
Menı atdin,gedib eğyariyle galdin
Gel mene naz eleme,ay delı ceyran
O gara gozlerine olmoşam heyran
* * * *
Sen gezirsen, gozelim,ğeyrile mensiz
Yoxo getmir gozome bir gece sensiz
Ozon insaf ele,ey sevgili dilber
Hansı bolbol yaşayar bağ o çemensız?
Gel mene naz eleme,ay delı ceyran
O gara gozlerine olmoşam heyran

0

14

GUNEY AZƏRBAYCAN...
Hay vuranda Savalan söylə Səhənd topların atsın
Bu tayın nərəsı qalxanda o tay mətləbə çatsın
Vətən uğrunda gərəkdirki igid qan tərə batsın
Doğma qardaş səsınə can deyib əfğan salarıq biz
Bir də duşmənlər əyə qan diyə, qan-qan salarıq biz
-----------------------------------------------------

0

15

Əliağa Məmmədqulu oğlu İsgəndərov (Əliağa Vahid)(18.02.1895, Bakı – 1.10.1965, Bakı) – Azərbaycan şairi. Azərbaycan əməkdar incəsənət xadimi (1943).

Mollaxanada oxumağa başlamış, sonra ehtiyac üzündən təhsilini yarımçıq qoymuş, xarratlıq etmişdir. Gənc yaşlarında Bakıdakı «Məcməüş-şüəra» ədəbi məclisində iştirak etmiş, Azər (İmaməliyev), Müniri və b. şairlərin təsiri ilə lirik şerlər yazmışdır. Satirik şerlərində ictimai nöqsanları, möhumatı, zülm və haqsızlığı ifşa etmişdir. «Tamahın nəticəsi» adlı ilk kitabı nəşr olunmuşdur.

Azərbaycanda Sovet hakimiyyətinin qələbəsini rəğbətlə qarşılayan Vahid İnqilabi təbliğat sahəsində fəal çalışmış, yeni həyatı tərənnüm edən çoxlu şer: «Əsgər və fəhlə yoldaşlarıma», «Məktəb nə deməkdir», «Ucal, mələyim» və s. yazmış, «Kommunist» qəzetində, «Molla Nəsrəddin» jurnalında əməkdaşlıq etmişdir. «Kupletlər» (1924), «Mollaxana» (1938) kitablarındakı şerlərdə yeniliyə Mane olanlar, kəskin satira atəşinə tutulur. Böyük Vətən müharibəsi illərində yazdığı əsərlərdə («Döyüş qəzəlləri», 1943; «Qəzəllər», 1944 kitabları) Vahid Vətənə məhəbbət, düşmənə nifrət, qələbəyə inam hissləri təbliğ edirdi.

Füzuli ənənələrinin davamçısı olan Vahid müasir Azərbaycan ədəbiyyatında qəzəl janrının görkəmli nümayəndəsidir. Qəzəlləri poetik dilinin sadəliyi, xəlqiliyi və ahəngdarlığı ilə seçilir, xanəndələrin repertuarında mühüm yer tutur. Nizami, Xaqani, Füzuli, Nəvai və b.-nın qəzəllərini Azərbaycan dilinə tərcümə etmişdir

увеличить

0

16

Севгилим, ешг олмаса, варлыг бютюн яфсанядир...
Ешгидян мяхрум олан, инсанилыга биганядир...

Ешгидир йалныз, мяхяббятдир хяйатын джёвхары..
бир кёнюл ки ешги зёвгюн дуймаса, гямханядир...

мян ясири ешгийям ёз хялгимин, ёз йурдумун,
севмяйян ёз хялгини, ёз йурдуну диванядир...

гёр вятянмиздя няляр вар, башга бир алямдяйик
хяр чичяк бир назялин, хяр гёнчя бир джананядир

гой вятян даим ишыглансын гёзял бир шями тяк
кёнлюм о шямин зийасын сейр едян пярванядир

гюл юзлю ряна, гёзяллярди бахырсан хяр йана
ёлкямиз инди бяс бир джяннят дёйюл, айанядир

Вахидям мян севгилим, мяннян хяйанят гёрмязсян
шаирям, ше'рим дя ёз гялбим кими мярданядир

0

17

Билмям бу назянин кимин истякли йарыдыр?
Йа хансы бяхтийарларын бяхтийарыдыр!

Ачдыгджа гюл джамалыны, еллер фяряхлянир,
Гюя гёзяллик аляминин новбахарыдыр.

Дюнйа бу назянин мелейин хясрятин чякир,
Хялгин севимли афяти, хям шяхрийарыдыр.

Йюз дяфя йансаг да ешг одуна, горху билмярик,
Чюнки диярымыз бизим Одлар диярыдыр.

Бир вахт седждегах иди атяшпярястляря
Шехри-Сяба ки, мяркязи дярйа кянарыдыр.

Ганн етмя, саги, багрымызы, бадя тез гятир,
Долдур гядяхляри, геджямиз кечди, йарыдыр.

Хяр Ким дейирся, севмя бу ряна гёзялляри,
Билмир ки, севги Алями биихтийаридир.

Бир гюн гяляр ки, мян гедярям, хялг сёйляйяр:
Бичаря Вахидин бу гязял йадигарыдыр.

0

18


TABU

Мой любимый гязял:

Nigara, ashigin sensiz qalib avare qurbetde,
Nece gor hicrin etmishdir gunumu qare qurbetde.

Dushende yadina zulfun, olur daim gozu giryan,
Geceler subhedek eshqin toker xare qurbetde.

Felek qildi cuda senden meni ey shuxi-mehpare,
Dikibdir ashigin sensiz gozun yollara gurbetde.

Veten avarasi oldum, hebibim, sevgilim, rehm et,
Dushubdur ashigin Mecnun kimi sehraye qurbetde.

Terehhum qil, nigara, Vahid olmush eshgden xeste,
Lebin derdlere deva, ey meh, meni-bimare qurbetde.

0

19

Сенсиз,ей гюл деме бигянелер , аглатды мени
Бе"зи уйдурмалар , ефсанелер аглатды мени

Агладыб озге перишан еде билмезди мени
Зюлфюне мехрем олан шанелер аглатды мени

Шем"и тек гёз йашыи ахмазды геминден гёджелер
Деври руйиндеки перванелер аглатды мени

Кюнлюмюн гердюм о зюлф ичре есир олдугуну
Санки зенжирде диванелер аглатды мени

Мин хейал ейлер идим гёзлеринин шевги иле
Йад едеркен сени местанелер аглатды мени

Сенсиз ей гюл, не мей ичдимсе гёзюмден гялди
Дондю ган ренгине, пейманелер аглатды мени

Вахид,алемде теки ешг еви абад олсун
Хяр замн-месджиди виранелер аглатды мени

0

20

Xilqətdə sənin tək, gözəlim, can ola bilməz,
Əxlaqı gözəl, sevgili canan ola bilməz.

Fəxr eyləməsin öz gülünə bülbüli-şeyda,
Bir gül, hələ də sən kimi xəndan ola bilməz.

Minlərcə gözəllər yetirir gündə təbiət,
Amma, sənə bənzər gözəl insan ola bilməz.

Yüzlərcə əgər hüsnünə adəm ola heyran,
Bir kimsə mənim tək sənə heyran ola bilməz.

Sən tərbiyədə, hüsndə bir başqa gözəlsən,
Rəftarına, əxlaqına nöqsan ola bilməz.

Hürriyyətə, insanlığa layiq səni gördüm,
Hər kəs səni sevmişsə peşiman ola bilməz.

Öz aşiqinin naz ilə qan eyləmə könlün,
Hürriyyet olan yerdə könül qan ola bilməz.

Hər xoş görünən kimsəyə aldanma, heyifsən,
Hər xoş görünən kimsədə vicdan ola bilməz.

Bu hüsnlə çoxlar səni istər sevə, ey gül,
Vahid kimi eşqində qəzəlxan ola bilməz.

0